Algemene Voorwaarden Consumentenwebshop In balans bij Elfi 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

In balans bij Elfi: In balans bij Elfi, gelegen te 3583 Paal, Wilbroek 25, met ondernemingsnummer BE0787 336 726;

 1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden;
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met In balans bij Elfi in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;
 3. Producten: het voorwerp van een of meerdere overeenkomsten gesloten met In balans bij Elfi;
 4. Webshop: de webwinkel op de website van In balans bij Elfi, met URL inbalansbijelfi.be, via dewelke de Koper Producten kan aankopen bij In balans bij Elfi.

  2. Toepasselijkheid

 • Elke prijsopgave, elke offerte, elk aanbod vanwege In balans bij Elfi en alle overeenkomsten tussen In balans bij Elfi en de Koper worden uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle eventuele afwijkende voorwaarden van de Koper, tenzij In balans bij Elfi uitdrukkelijk en schriftelijk en/of via elektronische weg akkoord is gegaan met deze eventuele afwijkende voorwaarden.
 • Door het gebruik van de website van In balans bij Elfi en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Koper de integrale toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden alsmede aanvaard hij alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
 • In balans bij Elfi behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

  3.Informatie

 • In balans bij Elfi besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die in voorkomend geval gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt.
 • Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.
 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

  4. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 • Een door In balans bij Elfi op de webshop geplaatst aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 • In balans bij Elfi behoudt zich het recht voor de prijzen van de op de webshop aangeboden zaken aan te passen. Heeft de Koper reeds voor de prijswijziging een overeenkomst gesloten met In balans bij Elfi, dan kan hij of zij geen rechten ontlenen aan de nadien door In balans bij Elfi verrichte prijswijziging(en).
 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
 • Een door In balans bij Elfi op de webshop geplaatst kortingsaanbod geldt slechts gedurende de op de webshop vermelde Na afloop van deze periode vervalt dit aanbod, en de Koper kan dan geen rechten ontlenen aan het eerder gehanteerde kortingsaanbod.
 • Een overeenkomst tussen In balans bij Elfi en de Koper komt tot stand op het moment dat de Koper het aanbod op de webshop aanvaardt en de Koper voldoet aan de door In balans bij Elfi op de webshop gestelde voorwaarden, waaronder in voorkomend geval onder meer de door In balans bij Elfi verlangde (volledige) vooruitbetaling van de Producten wordt begrepen.
 • In balans bij Elfi bevestigt zo spoedig mogelijk het door de Koper geplaatste order aan de Koper. Een bericht op de webshop, dan wel op een andere voor de Koper zichtbare website, waaruit blijkt dat het order ontvangen werd en m.a.w. het aanbod door de Koper aanvaard is, wordt aangemerkt als een dergelijke bevestiging. Ontbreekt een dergelijk bericht op de webshop c.q. op een voor Koper zichtbare website, dan verzendt In balans bij Elfi een bevestiging via elektronische weg. Een door In balans bij Elfi per elektronische weg verzonden bevestiging wordt als ontvangen beschouwd, zodra deze is beland in de mailbox de Koper dan wel in de mailbox van een door de Koper aangewezen derde ontvanger.
 • In balans bij Elfi en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name komen zij ook overeen dat m. het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening, niets afdoet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van In balans bij Elfi gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 • In balans bij Elfi kan zich – binnen de wettelijke kaders – ervan op de hoogte stellen of de Koper aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst met de Indien In balans bij Elfi op grond van dit onderzoek hiertoe goede gronden heeft, is zij gerechtigd de met de Koper gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de overeenkomst niet af te sluiten, zonder dat de Koper recht heeft op enige schadevergoeding. Indien In balans bij Elfi hierom verzoekt, is de Koper verplicht zekerheden te verstrekken voor het nakomen van zijn of haar verplichtingen jegens In balans bij Elfi.
 1. Prijzen
 • Alle prijzen vermeld op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn steeds inclusief BTW en andere taksen.
 • De leverings- of verzendingskosten zijn niet inbegrepen in de op de webshop vermelde verkoopsprijzen. De leverings- of verzendingskosten zijn ten laste van de Koper en worden duidelijk aan de Koper medegedeeld.
 • Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave of in de prijsberekening, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door In balans bij Elfi worden gecorrigeerd. De Koper aanvaardt de desgevallend gecorrigeerde prijs verschuldigd.
 • Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele Ook dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.
 • In balans bij Elfi behoudt zicht het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de prijzen toe te passen die op de website aangegeven stonden op het moment van de bestelling door de Koper.
 1. Betaling

  6.1. Alle betalingen door de Koper dienen te gebeuren in euro en op de door In balans bij Elfi op de website aangegeven wijze. Een betaling die niet in euro of niet op de door In balans bij Elfi aangegeven wijze is verricht, is niet geldig, tenzij In balans bij Elfi ze alsnog uitdrukkelijk als geldig aanvaardt.
  6.2 Indien de Koper niet de (volledige) koopprijs vooruitbetaalt, terwijl In balans bij Elfi hier op de webshop wel om heeft verzocht, dan heeft de Koper niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij In balans bij Elfi schriftelijk dan wel via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen de Koper en In balans bij Elfi geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan de Koper, zolang hij of zij de (volledige) koopprijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier op de webshop wel om werd verzocht door In balans bij Elfi, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling totdat de verzochte (volledige) vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 • Alle betalingen door de Koper dienen te gebeuren binnen de door In balans bij Elfi aangegeven Indien niets aangegeven is, zijn de aan In balans bij Elfi verschuldigde bedragen betaalbaar binnen de termijn van 14 dagen na datum van orderbevestiging
 • Alle eventuele kosten die gepaard gaan met de betaling, zijn ten laste van de koper.
  De Koper is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan In balans bij Elfi te melden.
 • De Koper zal geen aftrek mogen toepassen, bij wijze van verrekening, tegenvordering of anderszins, tenzij hij of zij beschikt over een rechtsgeldig en afdwingbaar rechterlijk bevel krachtens hetwelk door In balans bij Elfi aan de Koper een bedrag moet worden betaald dat gelijk is aan deze aftrek.
 • Bij gebreke aan tijdige betaling, is de Koper aan In balans bij Elfi van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR, alsook een conventionele interest van 1% per begonnen maand. Interesten die reeds meer dan één jaar verschuldigd zijn, brengen op hun beurt een interest van 1% per begonnen maand.
 • Elke betaling door de Koper wordt eerst aangerekend op de gebeurlijk vervallen interesten, schadevergoeding en kosten en vervolgens pas op de Bovendien worden betalingen steeds eerst toegerekend op de oudste openstaande factuur/schuld, met aankleven, zelfs al vermeldt de Koper bij een betaling dat deze betaling betrekking heeft op een latere factuur/schuld.
 • Door niet, niet tijdige of onvolledige betaling door de Koper van een of meerdere bedragen die reeds opeisbaar zijn door In balans bij Elfi, worden ook alle nog niet-opeisbare schulden van de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 • In balans bij Elfi neemt de nodige beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld via SSL/TLS, de online-betaling door de Koper veilig te kunnen laten verlopen.
 • Indien de Koper kiest voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van In balans bij Elfi is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 1. Klachten
 • De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Alle geleverde goederen worden geacht te zijn aanvaard door de Koper vanaf de levering, behoudens protest zoals hierna vermeld.
 • Alle protesten betreffende zichtbare gebreken, betreffende afwijkingen ten aanzien van het bestelde, onder meer doch niet beperkend afwijkingen op het vlak van hoeveelheid, afmetingen, gewicht, verpakking, dienen op straffe van verval onmiddellijk bij aflevering van de goederen en uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na aflevering, te geschieden ; bij gebreke aan tijdig protest worden de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of gelijkaardig documenten, geacht juist en volledig te zijn.
 • Alle protesten betreffende verborgen gebreken dienen op straffe van verval te geschieden binnen 7 kalenderdagen nadat deze gebreken zich manifesteren.
 • Alle protesten met betrekking tot de facturatie of mededeling van de verschuldigde prijzen, dienen op straffe van verval te geschieden binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur of de desbetreffende mededeling van de verschuldigde prijzen.
 • Protesten schorten de betalingsverbintenissen van de Koper niet.
 • Alle protesten dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid te geschieden bij aangetekende zending aan de vennootschapszetel van In balans bij Elfi.
 • Het terugsturen van producten omwille van gebreken wordt slechts door In balans bij Elfi geaccepteerd als de teruggestuurde producten in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen. Bij alle retourzendingen, behoudens deze voorzien in art. 48, 2 Wet Marktpraktijken, zijn de kosten hiervan ten laste van de Koper en draagt de Koper steeds het risico voor diefstal, verlies of beschadiging.
 1. Levering
 • Bestellingen worden steeds verwerkt afhankelijk van de beschikbare In het geval dat een door de Koper besteld product niet op voorraad zou zijn, verplicht In balans bij Elfi zich ertoe de Koper binnen vijftien dagen na het plaatsen van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan de Koper geleverd kan worden.
 • Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. In balans bij Elfi doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te De door In balans bij Elfi op de webshop of elders vermelde levertijden zijn evenwel steeds, inzoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, indicatief, derhalve dat er door de Koper geen rechten aan kunnen ontleend worden. In balans bij Elfi neemt geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.
 • De levertijd gaat pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, In balans bij Elfi alle benodigde gegevens van de Koper heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door de Koper verschuldigde (vooruitbetaling van de) koopprijs is ontvangen door In balans bij Elfi.
 • De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij In balans bij Elfi en op een normale toelevering van de benodigde zaken
 • De levertijd van de producten is 2 werkdagen door derden. Als er buiten de schuld van In balans bij Elfi vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de leveringstijd voor zover nodig verlengd.
 • Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, vinden leveringen plaats op het door de Koper bij de totstandkoming van de overeenkomst doorgegeven adres.
 • In balans bij Elfi is gerechtigd gebruik te maken van deden bij de uitvoering van de met de Koper gesloten overeenkomst.
 • Behoudens ingeval In balans bij Elfi zulks schriftelijk en uitdrukkelijk anders bevestigt, gelden de door In balans bij Elfi vermelde levertijden niet in het geval dat de door de Koper gekochte producten in het buitenland dienen te worden geleverd.
 • Het risico van de door Koper gekochte Producten gaat over op de Koper op het moment van levering door In balans bij Elfi of een door In balans bij Elfi aangewezen vervoerder, op het door de Koper bij de totstandkoming van de overeenkomst doorgegeven adres.
 • Indien levering van een besteld product om de een of andere reden onmogelijk blijkt te zijn, is In balans bij Elfi gerechtigd om een vervangende zaak te Uiterlijk bij de bezorging van het vervangend product zal aan de Koper worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Ontbindt de Koper in dergelijk geval de overeenkomst met In balans bij Elfi binnen zeven werkdagen na ontvangst van het vervangend product, dan komen de kosten van het terugzenden van het goed ten laste van In balans bij Elfi.
 • Blijkt levering van een besteld product onmogelijk te zijn en maakt In balans bij Elfi geen gebruik van haar recht om een vervangend product te leveren, dan stelt In balans bij Elfi binnen dertig dagen nadat de Koper de bestelling bij In balans bij Elfi heeft gedaan de Koper hiervan op de Na deze kennisgeving zorgt In balans bij Elfi binnen dertig dagen voor een kosteloze teruggave van het door de Koper aan In balans bij Elfi betaalde bedrag.
 1. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

  9.1. Om de veiligheid van de online transacties van de Koper te verzekeren, werkt In balans bij Elfi samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee de bankgegevens van de Koper steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Verlies of diefstal van de identiteits- of kredietkaartgegevens van de Koper wordt hierdoor tot een minimum beperkt. In balans bij Elfi meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen In balans bij Elfi worden ingeroepen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoedingsverplichting in hoofde van In balans bij Elfi.

 2. Herroepingsrecht van de Koper – Annuleringsbeleid van de diensten en het retourbeleid van de producten
 • Overeenkomstig de bepalingen van de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010 (WMPC) heeft de Koper het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de levering het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, terug te sturen aan In balans bij Elfi. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 • Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Koper, behalve als het product niet conform is aan het aanbod.
 • Retourzendingen dienen te gebeuren aan het adres van de vennootschapszetel van In balans bij Elfi of op een door In balans bij Elfi uitdrukkelijk vermeld retouradres.
 • Het terugsturen van producten wordt slechts door In balans bij Elfi geaccepteerd als de teruggestuurde producten in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen.
 • Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal In balans bij Elfi binnen dertig (30) dagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan In balans bij Elfi betaalde bedrag middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.
 • Er is geen terugbetaling mogelijk wanneer door de Koper op onwettige of ongeldige wijze gebruik werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde mededeling, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper en op diens kosten.
 • Het herroepingsrecht van de Koper waarvan sprake in dit artikel, geldt enkel voor een Koper die consument is, i. iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de door In balans bij Elfi op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

  12. Samples

 • Indien door of namens In balans bij Elfi samples zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door In balans bij Elfi aan de Koper verkochte zaken. De samples gelden slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid.
 • Afwijkingen van verstrekte samples geven de Koper nimmer grond en recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In balans bij Elfi aan de Koper geleverde goederen blijven eigendom van In balans bij Elfi tot aan het moment dat de Koper aan al zijn verplichtingen jegens In balans bij Elfi volledig voldaan heeft, waaronder de verplichting tot het betalen van de volledige prijs, desgevallend vermeerderd met alle eventuele interesten, schadevergoedingen en kosten.
 • Tot het tijdstip van eigendomsoverdracht is de Koper ertoe gehouden de geleverde producten gescheiden van andere goederen en duidelijk identificeerbaar als toebehorende aan In balans bij Elfi te bewaren. Tot dat tijdstip mag de Koper de geleverde producten niet verkopen, doorleveren, vervreemden of bezwaren.
 • Tot wanneer de eigendom van de producten op de Koper overgaat, mag In balans bij Elfi te allen tijde eisen dat de producten haar worden geretourneerd, en zulks op kosten en risico van de Koper. Indien deze eis niet wordt ingewilligd binnen een termijn van 8 dagen, is In balans bij Elfi gerechtigd (onverminderd zijn andere rechten en rechtsmiddelen) de producten goederen
 • Ongeacht het tijdstip waarop de eigendom van de verkochte producten overgaat, gaan alle risico’s voor verlies van, schade aan of beschadiging van of door de producten echter over op de Koper op het ogenblik van de levering op het door de Koper bij de totstandkoming van de overeenkomst doorgegeven adres.
 1. Verbod doorverkoop
 • Zonder voorafgaande schriftelijke, dan wel via elektronisch weg, gegeven expliciete toestemming van In balans bij Elfi, is het de Koper verboden de zaken die geleverd zijn door In balans bij Elfi en/of van In balans bij Elfi afkomstig zijn, door te verkopen en te leveren, te schenken of anderszins over te dragen aan derden die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of om andere redenen niet als consument kunnen worden beschouwd, zulks uitsluitend ter beoordeling van In balans bij Elfi.
 • Overtreding door de Koper van het verbod tot doorverkoop als hiervoor vermeld, geldt als een ernstige contractuele tekortkoming zijdens de Koper, waardoor In balans bij Elfi desgevallend gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden ten nadele van de Koper dan wel de overeenkomst op te schorten, en/of waardoor In balans bij Elfi gerechtigd is op schadevergoeding ten laste van de Koper.
 1. Overmacht
 • In geval van overmacht heeft In balans bij Elfi het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan te uit te stellen. Als overmacht worden o.m. beschouwd, zonder dat deze opsomming limitatief is: staking, lock-out, andere arbeidsconflicten, oorlog, mobilisatie, vijandelijkheden, terreurdaden, een daad of een verzuim van de overheid, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, brand, overstroming, ongeval of panne van machines of uitrusting, ontploffingen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite of webshop, iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en alle gelijkaardige gebeurtenissen die In balans bij Elfi dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.
 • De overmachtsituatie ontslaat de Koper niet van de verplichting tot volledige betaling van alle Producten die reeds geleverd zijn op het ogenblik dat de overmachtsituatie intreedt.
 • In balans bij Elfi kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de overmachtsituatie intreedt nadat In balans bij Elfi haar verbintenis had moeten
 • De Koper kan aan de ontbinding en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nooit enig recht op schadevergoeding ontlenen.
 1. Intellectuele eigendom
 • Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij In balans bij Elfi. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
 • Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
 1. Verwerking persoonsgegevens
 • De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et Als de nodige gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd.
 • Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het geldende privacy statement, consulteerbaar via de In balans bij Elfi-website.
 1. Garanties en aansprakelijkheden
 • Voor alle door In balans bij Elfi aan de Koper geleverde producten, geldt, overeenkomstig de geldende en relevante wettelijke bepalingen, een wettelijke garantie zoals opgenomen in de artikelen 1649bis -1649septies B.W.
 • Behoudens voor opzet of grove fout, is In balans bij Elfi geenszins aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een fout of tekortkoming van haar aangestelden, lasthebbers of door haar gebezigde derden.
 • In balans bij Elfi kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade van de Koper, zoals – doch zonder dat deze opsomming beperkend is – commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, verlies winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de
 • De aansprakelijkheid van In balans bij Elfi is in elk geval – zelfs bij opzet en grove fout – beperkt tot het bedrag zoals gefactureerd aan én reeds betaald door de Koper.
 • De hierna volgende situaties of gevallen gelden als uitdrukkelijke uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel, zodat In balans bij Elfi in deze gevallen geen enkele garantie dient te verlenen en geen enkele aansprakelijkheid draagt, zonder dat deze opsomming limitatief is : indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt, indien de geleverde producten niet overeenkomstig de bestemming zijn gebruikt, dan wel op enige andere wijze onoordeelkundig of oneigenlijk zijn gebruikt, indien de producten zijn gebruikt na de houdbaarheidsdatum, indien de producten onjuist zijn opgeslagen, indien er sprake is van gewoonlijke of normale slijtage, indien onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht werden door de Koper aan het product, indien de schade is ontstaan door allergische reacties of andere reacties van het menselijk lichaam, terwijl de Koper hier middels de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel op enige ander wijze door In balans bij Elfi hiervoor is gewaarschuwd en/of op is gewezen, indien de schade is ontstaan door opzet, aan opzet grenzende roekeloosheid of grove onachtzaamheid, indien de schade is ontstaan doordat de Koper in strijd heeft gehandeld met de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de webshop vertoonde omschrijvingen, dan wel indien de schade het gevolg is van omstandigheden waar In balans bij Elfi geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.
 • De Koper vrijwaart In balans bij Elfi volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door In balans bij Elfi aan de Koper geleverde zaken.
 1. Overige bepalingen
 • De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.
 • De eventuele nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één of meer (onderdelen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de andere (onderdelen van deze) bepalingen van deze algemene voorwaarden met zich mee.
 • De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling
 • De algemene voorwaarden van In balans bij Elfi, waarnaar thans uitdrukkelijk verwezen wordt en die eveneens consulteerbaar zijn door de Koper op de website van In balans bij Elfi ‘wwskin-clinicshop.be’ voordat de overeenkomst met de Koper tot stand komt, zijn van aanvullende toepassing op elke prijsopgave, elke offerte, elk aanbod vanwege In balans bij Elfi en op elke overeenkomsten die tussen In balans bij Elfi en de Koper tot stand komt. Met aanvullend toepasselijk zijn wordt bedoeld dat deze algemene voorwaarden van In balans bij Elfi eveneens integraal toepasselijk zijn op de relatie tussen In balans bij Elfi en de Koper, inzoverre ze verenigbaar zijn met onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van onverenigbaarheid, hebben de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden voorrang.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 • Alle overeenkomsten tussen In balans bij Elfi en de Koper worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitzondering van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken dat niet van toepassing is.
  19.2. Alle geschillen tussen In balans bij Elfi en de Koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt, België